Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศักยภาพของเทศบาลตำบล
จำนวนพนักงานเทศบาล 15 คน
จำนวนพนักงานจ้าง 6 คน
 
ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล 14 คน จำแนกเป็น
1. ปลัดเทศบาลตำบล 1 ตำแหน่ง
2. นักบริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง
3. นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ 1 ตำแหน่ง
4. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 0 ตำแหน่ง
5. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 1 ตำแหน่ง
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 1 ตำแหน่ง
7. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2 ตำแหน่ง
8. พนักงานจ้างตามภารกิจ 4 ตำแหน่ง
      - ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง
      - ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชุน 1 ตำแหน่ง
      - ผช.นักจัดการทั่วไป 1 ตำแหน่ง
      - ผช.นักประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง
9. พนักงานจ้างทั่วไป 3 ตำแหน่ง
      - นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง
      - พนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง
      - แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง
 
ตำแหน่งในกองคลัง 5 คน จำแนกเป็น
1. ผู้อำนวยการกองคลัง 1 ตำแหน่ง
2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 1 ตำแหน่ง
4. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 ตำแหน่ง
5 .พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 ตำแหน่ง
      - ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 ตำแหน่ง
 
ตำแหน่งในกองช่าง 2 คน จำแนกเป็น
1. ผู้อำนวยการกองช่าง 1 ตำแหน่ง
2. นายช่างโยธาชำนาญงาน 0 ตำแหน่ง
3. พนักงานจ้างทั่วไป 1 ตำแหน่ง
    -คนงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง
 
ส่วนการศึกษา 4 คน  จำแนกเป็น
1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา 1 ตำแหน่ง
2. ครูผู้ดูแลเด็ก 1 ตำแหน่ง
3. พนักงานจ้างทั่วไป 2 ตำแหน่ง
 
ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลม่วงคัน  ประกอบด้วย
1.  นายกเทศมนตรี 1 ตำแหน่ง
2.  รองนายกเทศมนตรี 2 ตำแหน่ง
3.  เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 ตำแหน่ง
4.  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 ตำแหน่ง
 
ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลม่วงคัน  ประกอบด้วย
1.  ประธานสภา 1 ตำแหน่ง
2.  รองประธานสภา 1 ตำแหน่ง
3.  เลขานุการสภา 1 ตำแหน่ง
4.  สมาชิกสภาเทศบาล 9 ตำแหน่ง


เทศบาลตำบลม่วงคัน 

หมู่ที่ 12 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-5001  โทรสาร : 0-3569-5062  อีเมล์ : admin@muangkhan.go.th
Powered By muangkhan.go.th