Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
     เทศบาลตำบลม่วงคัน ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี 2555 – 2557  โดยเรียงลำดับความสำคัญ ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.ยุทธศาสตร์กาพัฒนาด้านสังคม
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน

แนวทางการพัฒนา   
     1.ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และขยายเขตไฟฟ้า (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)
     2.พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค การให้บริการโทรคมนาคม (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน) การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม)
     3.การส่งเสริมอาชีพใหม่ หรืออาชีพเสริม การจัดตั้งและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ   (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ)
     4.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองได้ (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม)
     5.การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม)
     6.การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร)


เทศบาลตำบลม่วงคัน 

หมู่ที่ 12 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-5001  โทรสาร : 0-3569-5062  อีเมล์ : admin@muangkhan.go.th
Powered By muangkhan.go.th