Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
“  เป็นองค์กรมุ่งบำบัดทุกข์บำรุงสุข ประชาชนอย่างยั่งยืน ”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
     1.ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐานครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชน
     2.จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะสว่างอย่างทั่วถึง และผลักดันให้มีการย้ายเสาไฟฟ้าสู่ริมถนน
     3.จัดให้มีเสียงตามสายทุกทุกชุมชน
     4.สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทุก ทุกชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือน
     5.ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นสัดส่วนและน่าอยู่ยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
     6.สนันสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่กับชุมชนตลอดไป 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
     1.ประชาชนต้องได้รับสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานครบ
     2.พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การประกอบอาชีพ และรายได้ของประชาชน
     3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับข้อมูลข่าวสาร และชุมชนเข้มแข็ง
     4.จัดงานประเพณี และรัฐพิธีสำคัญ
     5.สิ่งแวดล้อมดี ไม่มีมลพิษ
     6.มีการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วม
     7.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)


เทศบาลตำบลม่วงคัน 

หมู่ที่ 12 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-5001  โทรสาร : 0-3569-5062  อีเมล์ : admin@muangkhan.go.th
Powered By muangkhan.go.th