Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคมตำบลรำมะสักมีเส้นทางหลักเป็นถนนลาดยางของ รพช. โยธาติดต่อระหว่างหมู่บ้านและยังมีถนนลูกรังเชื่อมติดต่อระหว่างหมู่บ้านในเขตตำบลเดียวกัน
2. การโทรคมนาคม ได้แก่ โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 2 แห่ง และโทรศัพท์เอกชนจำนวน 2 แห่ง ปัจจุบันราษฎรมีโทรศัพท์มือถือใช้มากมายพอสมควร
3. การไฟฟ้า  มีระบบไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน และเกือบทุกครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1 ของครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  และกำลังขยายเขตให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน
4. แหล่งน้ำธรรมชาติ
     -  บึงรำมะสัก 1 แห่ง
     -  หนองคัน 1 แห่ง  
     -  หนองตะเพียน 1 แห่ง  
     -  คลองส่งน้ำชลประทาน 2 แห่ง


เทศบาลตำบลม่วงคัน 

หมู่ที่ 12 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-5001  โทรสาร : 0-3569-5062  อีเมล์ : admin@muangkhan.go.th
Powered By muangkhan.go.th