Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม
     โดยส่วนใหญ่ประชากรในเขตเทศบาลตำบลม่วงคัน จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นอาชีพหลักส่วนอาชีพเสริมมีการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน คือ การรวมกลุ่มจักสาน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ แพทย์แผนไทย
     ในด้านของการศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลม่วงคันส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคัน
     ในด้านสาธารณสุข อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคส่วนใหญ่เป็นการเจ็บป่วยแบบธรรมดาและอุบัติเหตุ ไม่มีการแพร่ระบาดอย่างใด การสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ได้มีการใช้ส้วมของประชาชนครบถ้วน 100  %  
     ลักษณะชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลม่วงคัน ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณียังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นไว้


เทศบาลตำบลม่วงคัน 

หมู่ที่ 12 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-5001  โทรสาร : 0-3569-5062  อีเมล์ : admin@muangkhan.go.th
Powered By muangkhan.go.th