Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม
จำนวนประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลม่วงคัน
     เทศบาลตำบลตำบลม่วงคัน มีประชากรในเขตพื้นที่ทั้งหมด 3,963 คน แยกเป็น ชาย 1,869  คน หญิง  2,094  คน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
4 บ้านหัวทุ่ง 30 26 56  
7 บ้านแจงแขวนหม้อ 386 408 794  
8 บ้านดงพันเรือ 260 301 561  
9 บ้านม่วงคัน 416 446 862  
10 บ้านยางโทน 333 442 775  
11 บ้านทุ่งตาเงิน 166 154 320  
12 บ้านทุ่งซิ่ง 278 317 595  
รวม 1,869 2,094 3,963  
ที่มา สำนักงานทะเบียนอำเภอโพธิ์ทอง ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2552
การศึกษา
-โรงเรียนประถมศึกษา
-โรงเรียนมัธยมศึกษา
-ห้องสมุดประชาชน/ที่อ่านหนังสือพิมพ์
-ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
1  แห่ง
1  แห่ง
5  แห่ง
1  แห่ง
การสาธารณสุข
1.สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง
2.บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพื้นที่
 -เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 2 คน
 -อสม. จำนวน 40 คน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     พื้นที่เทศบาลตำบลม่วงคัน มีองค์กรทางศาสนา จำนวน 1 แห่ง คือ วัดม่วงคัน


เทศบาลตำบลม่วงคัน 

หมู่ที่ 12 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-5001  โทรสาร : 0-3569-5062  อีเมล์ : admin@muangkhan.go.th
Powered By muangkhan.go.th