Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
     เทศบาลตำบลม่วงคัน จัดตั้งเมื่อวันที่ 27  ตุลาคม  2552 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบลม่วงคัน และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลม่วงคัน และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลม่วงคัน ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2552 มีพื้นที่ประมาณ 21.704 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 35  กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 133 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม ลักษณะทั่วไปเป็นดินร่วนมีความสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรกรรม มีคลองส่งน้ำชลประทานของโครงการชันสูตรส่งน้ำมาให้ใช้ในการเพาะปลูก  เส้นทางคมนาคมสายหลัก 5 สาย ถนนสายหลักที่สำคัญ คือ สายโพธิ์เอน – คลองชะอม และสายดอนปรู - แสวงหา
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก
ติดกับ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ติดกับ เทศบาลตำบลรำมะสัก
ติดกับ ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
ติดกับ ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
พื้นที่การบริหารงาน
     เทศบาลตำบลม่วงคัน มีพื้นที่ประมาณ 21.704 ตารางกิโลเมตร  มีจำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน โดยมีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลม่วงคันเต็มพื้นที่ 6 หมู่บ้าน  และมีพื้นที่บางส่วน  1 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
     หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลม่วงคัน บางส่วนมี 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4  บ้านหัวทุ่ง
     หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลม่วงคัน เต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้านมี 6 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่  7
หมู่ที่  8
หมู่ที่  9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12
บ้านแจงแขวนหม้อ
บ้านดงพันเรือ
บ้านม่วงคัน
บ้านยางโทน
บ้านทุ่งตาเงิน
บ้านทุ่งซิ่ง
ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศเขตเทศบาลตำบลม่วงคัน มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำรายได้กับราษฎรในตำบล และมีอาชีพเสริมรายได้คือ จักสาน และปลูกพืชผัก  เดิมมีลำบึง (ลำคลอง) ที่สัญจรไปมาของเรือและแพใช้ในการขนส่งของค้าขายข้าวและพืชพันธ์ธัญญาหารต่าง ๆ โดยเป็นบึงยาวตลอดจากชัยนาทล่องลงมาที่ศรีบัวทอง และผ่านตำบลรำมะสักล่องลงไปเนื่องจากทั้งสองฝั่งของริมบึงบริเวณบ้านหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2


เทศบาลตำบลม่วงคัน 

หมู่ที่ 12 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120
โทรศัพท์ : 0-3569-5001  โทรสาร : 0-3569-5062  อีเมล์ : admin@muangkhan.go.th
Powered By muangkhan.go.th